#

Средства обезбедени од МБПР (ЗКДФ)

кредитна линија за поддршка на земјоделието со средства од Земјоделски Кредитен Дисконтен Фонд преку Македонска Банка за поддршка на развојот

За кого

претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи и трговија на примарни земјоделски производи наменети за извоз

Намена

набавка на основни и обртни средства

Износ

за примарно производство: до 100.000 ЕУР

за преработка и трговија: до 300.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

120 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

До 6 месеци

Минимум учество во инвестицијата

20%

Начин на отплата

месечни, квартални, полугодишни и годишни рати со можност за нееднаков план на отплата

Годишна фиксна каматна стапка

4% за примарно производство, 5% за преработка и трговија

Обезбедување

недвижен имот

Потребна документација за апликација

- потврда од поднесено барање за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства издаден на име на кредитобарателот
- за апликанти правни лица: тековна состојба не постара од 3 месеци
- документ со кој се потврдува предметот на набавка, количината, цената и добавувачот

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

купување на земјоделско земјиште

Износ

50.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

120 месеци

Годишна каматна стапка

4.00%

Месечна рата (главница и камата)

509 ЕУР

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

19.12.2018
  • EUR 61,30 61,4933 61,80
  • USD 52,85 54,0505 54,85
  • CHF 53,20 54,5105 55,80
  • GBP 67,20 68,5391 69,60
  • CNY 6,00 7,8380 8,00