LLOGARIA PËR TRANSAKSIONE DHE QARKULLIMI I PAGESAVE

Ta fillojmë bashkëpunimin e përbashkët me llogarinë Tuaj themelore për transaksione. Me posedimin e kësaj llogarie keni mundësi për qarkullim pagash në vend dhe jashtë vendit, qasje deri te shërbimet tjera të bankës, si edhe mundësi të fitoni falas këshilltar personal i cili do të Ju ndihmojë në punën e plotët biznesit Tuaj. 

Çka fitoni me llogarinë Tuaj për transaksione nga ProCredit Banka?

 • Kryerje të shpejtë dhe të thjeshtë të urdhërpagesave: të brendshme në kuadër të bankës, ndaj bankave të tjera në vend dhe jashtë vendit
 • Kryerje të transaksioneve me para të gatshme
 • Shfrytëzim i mjeteve plotësuese afatshkurta në llogari (saldo në minus)
 • Interes në saldon pozitive në llogarinë për transaksione dhe mundësi për afatizim të depozitave me shkallë fikse të interesit 

Si të hapni llogari për transaksione për person juridik?

Personi i cili është i autorizuar ta përfaqësojë ndërmarrjen është e nevojshme ta vizitojë cilëndo qoftë degë të ProCredit Bankës bashkë me dokumentet e theksuara më poshtë (shihi lokacionet e degëve)

Dokumente të nevojshme për hapje të llogarisë për transaksione të personit juridik:
 • Gjendja rrjedhëse ose Aktvendim për regjistrim, jo më të vjetra se 6 muaj, të lëshuara nga regjistri qendror
 • Formular ZP, të vulosur në noter
 • Dokument për identifikim i përfaqësuesit ligjor (letërnjoftim ose pasaportë)
 • Vulë

Çfarë pagesash mund të kryej nëpërmjet llogarisë time për transaksione?

 • Pagesa të shpejta të cilësdo qoftë shume ose pagesa të shumave të mëdha (mbi 1.000.000 denarë) të sjella deri në orën 16:00 nëpërmjet sistemit MIPS
 • Pagesa të rregullta të cilat realizohen gjatë ditës së punës nëse sillen deri në orën 13 nëpërmjet sistemit KIBS
 • Transferime të brendshme të cilat janë më të volitshme nëse dërguesi dhe pranuesi i mjeteve kanë llogari për transaksione në ProCredit Bank

 

16.10.2018
 • EUR 61,30 61,4819 61,80
 • USD 51,80 53,0886 53,80
 • CHF 52,50 53,7994 55,10
 • GBP 68,50 69,8261 70,90
 • CNY 5,80 7,6723 7,80