Bankë për biznesin tim

KURSIM I AFATIZUAR

Me kursimin e afatizuar keni mundësi që teprinë e mjeteve likuide të biznesit Tuaj ta afatizoni me shkallë fikse të interesit dhe të përfitoni interes për periudhën kohore kur ata mjete nuk Ju nevojiten Juve ose biznesit Tuaj.

Çka fitoni nëse i afatizoni paratë me depozitën e afatizuar të ProCredit Bankës?

  • Mundësi t’i afatizoni mjetet tuaja në denarë ose euro
  • Vend i sigurt për depozitën Tuaj
  • Nëse mjetet Ju nevojiten para afatit të arritjes, mundeni para kohe ta prishni afatizimin, me çka fitoni interes me të parë
  • Edhe pa i afatizuar mjetet Tuaja, Ju llogaritet interes në saldon pozitive të llogarisë Tuaj për transaksione për persona juridikë, ndërsa mjetet Ju janë në dispozicion në cilëndo qoftë kohë

Si ti afatizoni mjetet e Juaja në ProCredit Bankë?


A janë të sigurta kursimet Tuaja? 

  • ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve. ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave. 

 

16.10.2018
  • EUR 61,30 61,4819 61,80
  • USD 51,80 53,0886 53,80
  • CHF 52,50 53,7994 55,10
  • GBP 68,50 69,8261 70,90
  • CNY 5,80 7,6723 7,80