Банка за мојот бизнис

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

премостување на краткорочен ликвидносен јаз помеѓу набавка на стоки и наплата на фактури

Валута

МКД/ЕУР

Рок на отплата

до 12 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

- главницата се враќа според можностите на компанијата, но не подоцна од денот на доспевање

Годишна фиксна каматна стапка

од 5,5%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Износ

15.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

12 месеци

Годишна каматна стапка

5,5%

Месечна рата (главница и камата)

флексибилно

25.12.2018
  • EUR 61,30 61,4879 61,80
  • USD 52,55 53,8989 54,55
  • CHF 53,20 54,3563 55,80
  • GBP 67,20 68,2895 69,60
  • CNY 5,95 7,8100 7,95