•  
  •  

Користете енергија од обновливи извори

Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
Мојот хотел има 26 соби и 12 електрични бојлери за загревање вода. Инвестирав во 24 сончеви колектри за затоплување на вода и трошокот за топла вода ги заменив со трошок за рата која месечно е пониска од трошоците за затоплување на вода. 51.840 kWh / годишно 2.160 kWh / годишно 49.680 kWh / годишно 2,4 / години
Износ: 19.200  ЕУР 8.500 ЕУР/ годишно 400 ЕУР / годишно 8.100 ЕУР / годишно
Рок: 3 години
Месечна рата: 593 ЕУР
Годишна фиксна каматна стапка: 7%

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

Соларни панели
Ѕид
Нови производствени машини
Под
Врата
Систем за ладење
Систем за загревање
Котел на биомаса , геотермални пумпи
Ефикасни транспортни средства
ЛЕД-систем
Прозорец
Покрив
Нови ладилници
  • Кликнете на посакуваната категорија на сликата.

 Намена   инвестиции во основни средства кои обезбедуваат минимум 20% заштеда на енергија
 Валута   ЕУР
 Рок на отплата  до 180 месеци
 Начин на отплата  месечни рати
 Минимум искуство  12 месеци
Годишна фиксна каматна стапка до 7%
 Обезбедување    меница/гаранти/подвижни предмети или недвижен имот
 Потребна документација за апликација  лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци