Извештаи и податоци

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 30.06.2018 ГОДИНА

(податоците се објавени на ден 23.07.2018)