EKO KURSIM I AFATIZUAR

 

Nëpërmjet eko depozitës së afatizuar mjetet derdhen në fond të destinuar për plasim të kredive me shkallë të privilegjuar të interesit të cilat përkrahin projekte në fushën e Efikasitetit Energjetik, lëshimit të zvogëluar të CO2 si edhe mbrojtje të mjedisit jetësor.

 

Karakteristikat kryesore të eko depozitës së afatizuar janë të njëjta si edhe për depozitën standarde të afatizuar, me dallimin e vetëm që te ky lloj i depozitave nuk është e mundur të ofrohet shkallë e preferuar e interesit.

 

Çka fitoni nëse i afatizoni paratë tuaja me depozitë të afatizuar të Bankës ProCredit?

 

 • Mundësi t’i afatizoni mjetet Tuaja në denarë ose euro

 • Mundësi të zgjidhni shkallë fikse dhe të garantuar të interesit deri në fund të periudhës së afatizimit.

 • Vend të sigurt për depozitën Tuaj në Bankë Gjermane

 • Nëse mjetet Ju nevojiten para afatit të arritjes, keni mundësi ta prishni afatizimin para kohe, me çka fitoni interes me të parë.

 • Mundësi të lini ndikim pozitiv në mjedisin jetësor

   

  Si shfrytëzohen mjetet e EKO Depozitës së Afatizuar

i ti afatizoni mjetet e Juaja në ProCredit Bankë?


A janë të sigurta kursimet Tuaja? 

 • ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve 
 • ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave. Fondi i dëmshpërblen depozitat e siguruara me kurs të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë të ditës së aktvendimit. Në shumë llogaritet shuma kryesore e depozitës, shkalla e llogaritur e interesit të marrë vesh dhe interesi i paarritur deri në ditën aktvendimit, ndërsa dëmshpërblimi i depozitave në denarë dhe deviza kryhet në denarë.


 

19.12.2018
 • EUR 61,30 61,4933 61,80
 • USD 52,85 54,0505 54,85
 • CHF 53,20 54,5105 55,80
 • GBP 67,20 68,5391 69,60
 • CNY 6,00 7,8380 8,00