Банка за мојот бизнис

                                                                                                                            

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

премостување на краткорочни ликвидносни јазови

Валута

МКД

Рок на отплата

до 12 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

- се плаќа само каматата на искористен дел за секој месец

- главницата се враќа според можностите на компанијата, но не подоцна од денот на доспевање

Годишна фиксна каматна стапка

од 7%

Обезбедување

гарант - сопственикот на бизнисот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

                                                             

24.01.2018
  • EUR 61,35 61,5367 61,80
  • USD 0 50,2381 0
  • CHF 0 52,2427 0
  • GBP 0 70,0634 0